1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020

1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 23/2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΝΑ (ΑΔΑ: ΨΔΔΒ7ΛΞ-9ΕΙ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γεωργία Σκοκάκη
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:49
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 17, 2020, 09:38