2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020

2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 38/2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΝΑ (ΑΔΑ: ΨΣΓ97ΛΞ-Υ2Ζ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γεωργία Σκοκάκη
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:51
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 17, 2020, 10:21