3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 82/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΝΑ (ΑΔΑ: 6Τ3Η7ΛΞ-ΙΓΣ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γεωργία Σκοκάκη
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:52
Δημιουργήθηκε Μάιος 13, 2020, 05:17