3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 58/2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΝΑ (ΑΔΑ: ΩΙΖΘ7ΛΞ-Ω6Μ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γεωργία Σκοκάκη
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:53
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 17, 2020, 10:47