4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018

4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 76/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΝΑ (ΑΔΑ: Ω1Μ77ΛΞ-5ΒΓ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γεωργία Σκοκάκη
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:53
Δημιουργήθηκε Μάιος 13, 2020, 05:06