4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019

4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 100/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΝΑ (ΑΔΑ: 6Σ2Ω7ΛΞ-ΤΔΟ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γεωργία Σκοκάκη
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:54
Δημιουργήθηκε Μάιος 13, 2020, 05:19