4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020

4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ.79/2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΝΑ (ΑΔΑ: Ω39Υ7ΛΞ-ΗΞΗ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γεωργία Σκοκάκη
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 12:03
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 17, 2020, 12:02