5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019

5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 128/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΝΑ (ΑΔΑ: ΩΦΚ77ΛΞ-Δ2Ξ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γεωργία Σκοκάκη
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:54
Δημιουργήθηκε Μάιος 13, 2020, 05:21