6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018

6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 134/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΝΑ (ΑΔΑ: Ω9Ψ27ΛΞ-0Η7)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γεωργία Σκοκάκη
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:55
Δημιουργήθηκε Μάιος 13, 2020, 05:12