6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019

6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 159/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΝΑ (ΑΔΑ: ΩΔΡ47ΛΞ-ΠΚ6)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γεωργία Σκοκάκη
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:51
Δημιουργήθηκε Μάιος 13, 2020, 05:23