Αναθέσεις Έργων, Προμηθειών,Υπηρεσιών και Μελετών του Δήμου Καβάλας

Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει τις αποφάσεις ανάθεσης των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δήμου Καβάλας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&fq=organizationUid:%226126%22&wt=xml
Υπεύθυνος Συντήρησης Δέσποινα Σαραφείδου
Last Updated Ιούνιος 20, 2017, 09:34
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 12, 2017, 06:41