Αποφάσεις έγκρισης ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων

Για την ανάληψη υποχρεώσεων απο τους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ'ολοκλήρου τα επόμενα έτη του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σωρευτικά ανα Κ.Α.Ε. κάθε ειδικού φορέα του Τακτικού Προϋπολογισμού, απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται απόφαση έγκρισης του εποπτέυοντος Υπουργού, εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 08:57
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 5, 2018, 12:04