Αποφάσεις Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας)

(1). Έγκριση ή μη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, συμπεριλαμβανομένων και όσων υλοποιούνται εντός περιοχών NATURA (2). Έγκριση ή μη Φακέλων Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, συμπεριλαμβανομένων και όσων υλοποιούνται εντός περιοχών NATURA (3). Έγκριση ή μη Φακέλων Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, συμπεριλαμβανομένων και όσων υλοποιούνται εντός περιοχών NATURA (4). Έγκριση ή μη Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΤΕΠΕΜ) (5). Έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για τις περιφέρειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 36, παρ.4 του Ν.4042/2012) (6).Σύνταξη αδειών συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, εφόσον η συλλογή και μεταφορά πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης) (7). Έλεγχος φακέλων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 107017/2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5-9-2006) και σύνταξη σχετικών αποφάσεων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δημιουργός ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Last Updated Απρίλιος 20, 2016, 11:10
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 20, 2016, 11:00