Απόφαση καθορισμού των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης

Έκθεση υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, η οποία μπορεί να συμπεριληφθεί στα ΕΣΔΕΑ και υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την πενταετία.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.et.gr
Last Updated Οκτώβριος 22, 2018, 09:14
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2018, 08:00