Απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων

Έκδοση άδειας λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 9, 2018, 13:51
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 9, 2018, 09:57