Εξέλιξη της απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα 2009 - 2013

Περιλαμβάνει το σύνολο των φορέων, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως ισχύει, δηλαδή Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Ά και ΄Β Βαθμού και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και φορείς που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ314/Α/2005), οι οποίοι αναφέρονται διακριτά.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://apografi.yap.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Διονύσης Κοντογιώργης
Last Updated Δεκέμβριος 14, 2015, 12:59
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2015, 12:58