Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.)

(α) Απόφαση έγκρισης του Ειδικού Πλαισίου και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ Β' 2464/03.12.2008), (β) Χάρτες& Διαγράμματα: περιοχές αιολικής προτεραιότητας (ΠΑΠ), διαθέσιμο υδροδυναμικό, περιοχές αιολικών πάρκων ΝΑ και Δ Αττικής, (γ) Υποστηρικτική Μελέτη (Α' φάση μελέτης Ειδικού Πλαισίου ΑΠΕ), δ) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ε) Γεωχωρικά Δεδομένα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Οκτώβριος 6, 2016, 11:55
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 6, 2016, 11:49