Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό

(α) Απόφαση έγκρισης του Ειδικού Πλαισίου και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 1138 Β/11.06.2009), (β) Χάρτης βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του τουρισμού, (γ) Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και πρόταση (Α' φάση μελέτης Ειδικού Πλαισίου), (δ) Αιτιολογική έκθεση &Σχέδιο ΚΥΑ (Β' φάση μελέτης Ειδικού Πλαισίου), (ε) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στ) Γεωχωρικά Δεδομένα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Οκτώβριος 10, 2016, 09:55
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 10, 2016, 09:12