Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, τα οποία εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. και υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 24 της Οδηγίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.ypeka.gr/
Last Updated Ιούλιος 9, 2018, 07:02
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 9, 2018, 06:50