Έκταση πλημμύρας από ανύψωση στάθμης θάλασσας για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη

Πολυγωνικά δεδομένα που απεικονίζουν τη δυνητική έκταση της πλημμυρικής επιφάνειας για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη (μέση πιθανότητα υπέρβασης) που σχετίζεται με την ανύψωση της μέσης της στάθμης της θάλασσας από παλίρροια και κυματισμούς, όπως εμφανίζεται στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας που καταρτίστηκαν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://cdr.eionet.europa.eu/gr
Last Updated Ιούλιος 11, 2018, 06:33
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 11, 2018, 06:32