Έκταση πλημμύρας από υπερχείλιση ποταμών ή λιμνών για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη

Πολυγωνικά δεδομένα που απεικονίζουν τη δυνητική έκταση της πλημμυρικής επιφάνειας για σενάρια με περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη (μέση πιθανότητα υπέρβασης) που οφείλεται σε ποτάμιες ροές ή ανύψωση της στάθμης των λιμνών. Η επιφάνεια αυτή παρουσιάζεται στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας που καταρτίστηκαν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://cdr.eionet.europa.eu/gr
Last Updated Ιούλιος 11, 2018, 06:29
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 11, 2018, 06:28