Επιτροπικά Εντάλματα Δήμου Καβάλας

Στο σύνολο δεδομένων περιέχονται τα επιτροπικά εντάλματα του Δήμου Καβάλας όπως αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%91%22&fq=organizationUid:%226126%22&wt=xml
Υπεύθυνος Συντήρησης Δέσποινα Σαραφείδου
Last Updated Ιούνιος 12, 2017, 05:36
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 12, 2017, 05:28