ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 -Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://2013.anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&searchValue=10115100&searchField=5&lang=el-GR&columns[]=title:%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5&columns[]=kodikos:%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20MIS&columns[]=trexousaKatastash:%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5&columns[]=body:%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3&columns[]=budget:%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%AB%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3&columns[]=contracts:%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9F%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D&columns[]=payments:%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9F%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%A9%CE%9D&columns[]=perifereia:%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91&pageTitle=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%98%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%A3,%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%A3&replaceEnum=True&pagesize=120000&ergaType[]=2&ergaType[]=3&ergaType[]=4
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούλιος 2, 2019, 10:07
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 2, 2019, 10:07