Ετήσια έκθεση προόδου ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 και την παρ. 1 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

Ετήσια έκθεση προόδου για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. και υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 30 Απριλίου εκάστου έτους

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ypeka.gr
Last Updated Ιούλιος 9, 2018, 07:37
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 9, 2018, 07:30