Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος» 2007-2013

Η πολιτική για τη διασυνοριακή συνεργασία αποσκοπεί στην δημιουργία συνδέσεων και συνεργασιών πέραν των εθνικών συνόρων ώστε να καταστεί δυνατή μια κοινή διασυνοριακή προσέγγιση και αντιμετώπιση προβλημάτων και αξιοποίηση ευκαιριών. Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος» 2007-2013 αποτελεί ένα σύνολο προτάσεων για σχετικές παρεμβάσεις και δράσεις βάσει των όρων που διέπουν τις πολιτικές των Διαρθρωτικών Ταμείων για την διασυνοριακή συνεργασία του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για την περίοδο 2007-2013.

Η στρατηγική για την περιοχή συνεργασίας εστιάζει τόσο στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων όσο και στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της. Παράλληλα ακολουθεί τις εθνικές και κοινοτικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και πιθανών κινδύνων στην πορεία για την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://pta.gr/activities/programma-diasynoriakhs-synergasias
Last Updated Νοέμβριος 27, 2018, 07:25
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 27, 2018, 07:22