Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Προέδρου, Χρηματικά Εντάλματα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%22100012563%22&wt=json
Δημιουργός Γραφείο Συνδέσμου για την Ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου Ο.Τ.Α. Διαμερίσματος Δυτικής Αττικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευάγγελος Γεράσης
Last Updated Ιούλιος 8, 2016, 07:32
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 8, 2016, 06:09