ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Με την 145026/10.01.2014 ΚΥΑ συστάθηκε το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). Το ΕΜΣΥ είναι ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και τροφοδοτείται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τα σημεία υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές κ.ά.) για την περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://lmt.ypeka.gr/public_view.html
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Last Updated Φεβρουάριος 6, 2017, 08:25
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 6, 2017, 08:24