Κατάλογος Εμπίστευσης εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης (Trusted List)

Κατάλογος εμπίστευσης ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης οι οποίοι εποπτεύονται από την Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται από αυτούς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Οκτώβριος 21, 2016, 11:33
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 2, 2015, 13:54