Κατάλογος Τηλεφώνων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων (email) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Αναλυτικός κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις) των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Last Updated Μάρτιος 15, 2016, 09:42
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 11, 2016, 09:52