ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ Π.Δ.Ε.& Π.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΓΕΩΒΑΣΗ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΓΕΩΒΑΣΗ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Last Updated Μάιος 20, 2020, 11:39
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2020, 11:21