Κατηγορίες Πράξεων Προγράμματος Διαύγεια

Κατηγορίες Πράξεων Προγράμματος Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types
Last Updated Νοέμβριος 23, 2015, 14:24
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2015, 14:23