Λιμναία, Μεταβατικά & Παράκτια Υδατικά Συστήματα Ελλάδας στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60

Πολυγωνικά δεδομένα που απεικονίζουν τα λιμναία, μεταβατικά και παράκτια υδατικά συστήματα της Ελλάδας (λίμνες, μεταβατικά, παράκτια) στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Κάθε πολύγωνο απεικονίζει ένα επιφανειακό ΥΣ (λιμναίο ή μεταβατικό ή παράκτιο) και έχει ένα μοναδιαίο κωδικό. Τα δεδομένα προέκυψαν από επεξεργασία δεδομένων των αρχικών Σχεδίων Διαχείρισης, ανάλυσης ισοδύναμης κλίμακας 1:50.000 ΓΥΣ. Για την διαμόρφωση των παράκτιων ΥΣ χρησιμοποιήθηκαν η ακτογραμμή της ΕΚΧΑ ισοδύναμης κλίμακας 1:5.000 και τα πολύγωνα των χωρικών υδάτων της χώρας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Πολεμικού Ναυτικού.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://wfdgis.ypeka.gr
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 11:40
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2018, 11:39