Μητρώο Φορέων που αναρτούν στο Πρόγραμμα Διαύγεια

Μητρώο Φορέων που αναρτούν στο Πρόγραμμα Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/organizations
Last Updated Νοέμβριος 23, 2015, 13:49
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2015, 13:41