Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης

Σκοπός της κατάρτισης και της δημοσίευσης του «Μητρώου» είναι η αξιόπιστη καταγραφή των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι συγκροτούν την έννοια του δημόσιου τομέα, όπως ο τομέας αυτός οριοθετείται στις ρυθμίσεις του ν. 1892/1990 (άρθρο 51 παρ. 1 – ΦΕΚ Α΄ 101) και του ν. 1943/1991 (άρθρο 4 παρ. 6 – ΦΕΚ Α΄ 50), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18 παρ. 9 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) και το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 38). Στο «Μητρώο» περιλαμβάνονται ειδικότερα με προσδιορισμό της νομικής τους μορφής και ανά εποπτεύον υπουργείο και όλοι οι φορείς διακρινόμενοι, μεταξύ άλλων, σε υπαγόμενους και μη υπαγόμενους στο δημόσιο τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, που συνεπάγεται και διαφορετική, κάθε φορά, σχέση εξάρτησής τους από το κράτος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ydmed.gov.gr/?p=10849
Δημιουργός Τμήμα Δομών
Υπεύθυνος Συντήρησης Κων/νος Βουτσινάς
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 29, 2018, 07:12
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 21, 2015, 11:36