Πίνακες αποφάσεων Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος

Τα αντικείμενα της Επιτροπής κατ’ αντιστοιχία του Άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 ορίζονται όπως παρακάτω :
α) Από τον τομέα Α (Προγραμματισμού ανάπτυξης) όλα τα αντικείμενα που έχουν σχέση με την Αγροτική Οικονομία και το Περιβάλλον. β) Τα αντικείμενα ολόκληρου του τομέα Β (Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία) γ) Από τον τομέα ΣΤ (Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος) τα θέματα περιβάλλοντος ήτοι τα αναγραφόμενα στις περιπτώσεις 18,19,20,21,24,26,27,28,29,36,37. δ) Κάθε θέμα του των τομέων αγροτικής οικονομίας, κτηνιατρικής και περιβάλλοντος που απασχολεί την τοπική κοινωνία ακόμη και αν δεν αποτελεί αρμοδιότητα υπηρεσιών της περιφέρειας. (Π.Χ. αποζημιώσεις, δάση κλπ) ε)Όλα τα θέματα που αφορούν τα ύδατα ως φυσικό πόρο (διαχείριση, ποιοτικούς ελέγχους, γεωθερμία). Η επιτροπή επεξεργάζεται τα αντικείμενα αρμοδιότητάς της και εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει μεταβιβάσει στη παραπάνω επιτροπή τις παρακάτω αρμοδιότητες του. α) Την έγκριση ή την γνωμάτευση πάσης φύσεως μελετών ή προμελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την επιφύλαξη της παρ.3 του Άρθρου 164 του Ν.3852/2010. β) Την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή θεμάτων συμμετοχής ή μη της Περιφέρειας σε Εκθέσεις με αντικείμενο τη θεματολογία αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ευγενία Γιουρτζοπούλου
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευγενία Γκιουρτζοπούλου
Last Updated Ιανούαριος 21, 2016, 10:35
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 21, 2016, 08:58