Πίνακες αποφάσεων Επιτροπής Ανάπτυξης Π.Α.Μ.Θ.

Tα αντικείμενα της Επιτροπής κατ΄ αντιστοιχία του Άρθρου 186 του Ν.3852/2010 ορίζονται όπως παρακάτω: α) Από τον τομέα Α (Προγραμματισμού – Ανάπτυξης) όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης. β) Όλα τα αντικείμενα του τομέα Γ (Φυσικών πόρων – Ενέργειας Βιομηχανίας), εκτός των υδάτων και της γεωθερμίας. γ) Όλα τα αντικείμενα του τομέα Δ (Απασχόλησης Εμπορίου – Τουρισμού) δ) Όλα τα αντικείμενα του τομέα Η (Παιδεία- Πολιτισμός – Αθλητισμός) ε) Κάθε θέμα των παραπάνω τομέων της επιτροπής που απασχολεί την τοπική κοινωνία ακόμη και αν δεν αποτελεί αρμοδιότητα υπηρεσιών της περιφέρειας. Η επιτροπή επεξεργάζεται τα αντικείμενα αρμοδιότητάς της και εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει μεταβιβάσει στη παραπάνω επιτροπή τις παρακάτω αρμοδιότητές του: α) Το κάθε είδους θέμα αρμοδιότητάς του, σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και την αδειοδότηση των δικαιούχων πωλητών με την επιφύλαξη της παρ.3 του Άρθρου 164 του Ν.3852/2010. β) Την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή θεμάτων συμμετοχής σε πάσης φύσεως εκθέσεις πλην Αγροτικών και Περιβαλλοντικών καθώς και της Οργάνωσης ή Συνδιοργάνωσης Πολιτιστικών ή Αθλητικών Εκδηλώσεων, της Έκδοσης βιβλίων και πάσης φύσεως εντύπων για την Τουριστική προβολή και την Πολιτιστική Ανέλιξη της Περιφέρειας.Μέλη.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ευγενία Γκιουρτζοπούλου
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευγενία Γκιουρτζοπούλου
Last Updated Ιανούαριος 21, 2016, 08:54
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 21, 2016, 08:53