Ποτάμια Υδατικά Σώματα

Τα δεδομένα είναι σε κλίμακα 1:50.000 και είναι στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Νοέμβριος 24, 2016, 11:55
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 24, 2016, 11:55