Σύνολο δεδομένων δραστηριοτήτων Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας

Το σύνολο δεδομένων περιέχει συνοπτική περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων του Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας για την τριετία 2016-2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://opendata.thessaloniki.gr/el/dataset/
Δημιουργός Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας
Last Updated Οκτώβριος 4, 2019, 12:26
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 4, 2019, 12:25