Τ.Δ.Ο. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=q:%22%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%22&page=0&fq=decisionType:%22%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%22&fq=organizationUid:%2250202%22&fq=unitUid:%2287640%22&sort=recent
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Νοέμβριος 17, 2017, 06:35
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 17, 2017, 06:32