Υποχρεώσεις υποβολών εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2003 87 ΕΚ

Εφαρμογή του άρθρου 21 της Οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://cdr.eionet.europa.eu/gr
Last Updated Αύγουστος 28, 2018, 09:45
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2018, 09:43