Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2007/60

Ζώνες (πολύγωνα) Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας που προσδιορίστηκαν σε επίπεδο χώρας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας το 2012 και στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας ΛΑΠ Έβρου το 2013, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://cdr.eionet.europa.eu/gr/
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 11:55
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2018, 11:52