ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (ΑΔΑ) είναι μία από τις ενιαίες αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας. Αποτελεί βαθμίδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και συστάθηκε το 2011 σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας. Στα όρια της περιλαμβάνει τις περιφέρειες του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου με τους νομούς Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και έχει έδρα τον Πειραιά. Σκοπός της είναι η καλύτερη συνεργασία του κράτους με την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή με τις περιφέρειες, τις περιφερειακές ενότητες και τους δήμους. Επικεφαλής της διοίκησης είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας, ο οποίος διορίζεται από την κυβέρνηση. Σύμφωνα τώρα, με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Νόμου 4257/2014 "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών" (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014), «Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή». Μετά τη δημοσίευση της Πράξης 4 της 6.2.2015 «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24Α2015), καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων κ. Νίκος Θεοδωρίδης.