ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) συστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", ενώ ο Οργανισμός της καθορίστηκε με το Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ Α΄ 231/27-12-2010).

Σύμφωνα με το προοίμιο του Ν. 3852/2010, "οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συγκροτούνται ως ενιαίες μονάδες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος."

Η Α.Δ.Θ.Σ.Ε. εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και έχει έδρα τη Λάρισα.

Σε εφαρμογή του Ν. 4305/2014, η Α.Δ.Θ.Σ.Ε. εξέδωσε την απόφαση με αριθμό 1354/12654/02-02-2016 και θέμα «Καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/Α΄), σχετικά με την ‘‘Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα’’», η οποία δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ Ω4ΚΓΟΡ10-ΤΧ9.