ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Aποστολή του είναι η συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου & δεδομένων που παράγονται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα. Μέσα από εθνικές και διεθνείς συνεργασίες, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, παράγει στατιστικές & δείκτες για την έρευνα, ανάπτυξη & καινοτομία στην Ελλάδα.