ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ιδρύθηκε το 1905 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και από το 1919 λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Αποτελεί θεσμοθετημένο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας και των επιχειρήσεων μελών του σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και εν γένει της εθνικής οικονομίας.