Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες

(α) ΦΕΚ 2505/Β/04.11.2011 έγκρισης του Ειδικού Πλαισίου, (β) Παραρτήματα ΦΕΚ: Πίνακες Ι, Πίνακας ΙΙ , Χάρτης, (γ) Υποστηρικτική μελέτη (Α' φάση), (δ) Τελική πρόταση & Σχέδιο ΚΥΑ (Β' φάση), (ε) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στ)Γεωχωρικά Δεοδμένα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Οκτώβριος 10, 2016, 09:52
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 27, 2016, 11:05