Εγκαταλειμμένα Οχήματα

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μεταμόρφωσης ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στα εγκαταλελειμμένα οχήματα. Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα εντοπίζονται είτε από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Συνεργείου Καταγραφής και Σήμανσης Εγκαταλειμμένων Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, είτε μετά από καταγγελία δημότη η οποία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στην τετραψήφια τηλεφωνική Γραμμή του Δημότη, 1509. Για να χαρακτηριστεί ένα όχημα εγκαταλελειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.2 του αρ.2 "ορισμοί" Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004): • να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες. • να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής. • να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του. • να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Εάν συντρέχει μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Συνεργείου Καταγραφής και Σήμανσης επικολλούν σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο έγγραφο, που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. Στη συνέχεια ενημερώνεται αρμοδίως το Τμήμα Ασφαλείας Μεταμόρφωσης, και ενεργεί έλεγχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Π.Δ.116/04. Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών και ενημερώνεται με σχετική επιστολή για την απομάκρυνση του. Μετά την παρέλευση 45 ημερών από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου εγγράφου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέχεται στην κατοχή του Δήμου και μεταφέρεται σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ ("όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του"). Το όχημα παραμένει στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. Επίσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης, όχημα στο οποίο επικολλήθηκε το ειδικό σήμα, διότι θεωρήθηκε κατά τον νόμο εγκαταλειμμένο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης του το μετακινήσει μερικά μέτρα, ανεξαρτήτως αν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ή όχι. Και τούτο διότι, ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να αποσύρει το όχημα του σε ιδιωτικό χώρο μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την επικόλληση του σήματος, εάν επιθυμεί να παραμείνει κύριος και κάτοχός του, άλλως το όχημα περιέχεται στην κατοχή του Δήμου. Επομένως, η απλή μετακίνηση του οχήματος από την θέση που εντοπίστηκε σε άλλο δημόσιο χώρο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεταμόρφωσης, δεν διακόπτει ή παρατείνει τη προθεσμία, ενώ η διαδικασία για την περισυλλογή του εγκαταλειμμένου οχήματος ακολουθείται χωρίς διακοπή, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Η διαδικασία είναι η ίδια και για τα οχήματα που δεν φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται επιπροσθέτως με τις κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 που υπέγραψε με την κατάθεση των πινακίδων του οχήματος του, ότι θα το φυλάξει σε ιδιωτικό χώρο.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ιωάννης Μπίστας
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννης Μπίστας
Έκδοση 1.0
Last Updated Αύγουστος 10, 2017, 11:38
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 8, 2017, 10:20