Γνωμοδοτήσεις ΕΑΑΔΗΣΥ σε Αιτήματα Φορέων για διαπραγμάτευση

Σύμφωνα με το Ν.4013/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παράγραφο 2 περίπτωση (γ) υποπερ. (δδ) «Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων».

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-gnomes/apofaseis
Δημιουργός Webadmin "eaadhsy.gr"
Υπεύθυνος Συντήρησης Webadmin "eaadhsy.gr"
Last Updated Μάιος 30, 2019, 07:13
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 15, 2015, 09:00