ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ

Καθορισμός οριογραμμών υδατορέματος, εκτός αν με απόφαση Γ.Γ.Α.Δ. έχει ανατεθεί σε άλλη υπηρεσία. Ν.4258/2014 άρθρο 3 §2.1.α

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Last Updated Ιανούαριος 31, 2017, 07:18
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2017, 06:51