Αποφάσεις Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας)

(1). Έγκριση ή μη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2 ), συμπεριλαμβανομένων και όσων υλοποιούνται εντός περιοχών NATURA (2). Έγκριση ή μη Φακέλων Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2 , συμπεριλαμβανομένων και όσων υλοποιούνται εντός περιοχών NATURA (3). Έγκριση ή μη Φακέλων Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2 , συμπεριλαμβανομένων και όσων υλοποιούνται εντός περιοχών NATURA (4). Έγκριση ή μη Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΤΕΠΕΜ) (5). Σύνταξη αποφάσεων επιβολής προστίμων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για ύψος προστίμων από 200.001€ έως 500.000 € (6). Έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για τις περιφέρειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 36, παρ.4 του Ν.4042/2012) (7). Σύνταξη αδειών συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, εφόσον η συλλογή και μεταφορά πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης) (8). Έλεγχος φακέλων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 107017/2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5-9-2006) και σύνταξη σχετικών αποφάσεων (9). Αξιολόγηση φακέλων Περιβαλλοντικού Προελέγχου και σύνταξη σχετικών γνωμοδοτήσεων (Κ.Υ.Α. 107017/2006) (10). Αξιολόγηση φακέλων για υλοποίηση εργασιών απορρύπανσης ρυπασμένων εδαφών (Κ.Υ.Α. 13588/2006 ή ΠΔ 148/09) και σύνταξη αποφάσεων έγκρισης εργασιών (11). Αξιολόγηση Ειδικών Εκθέσεων Τεκμηρίωσης Οικολογικής ή άλλης Αξίας και σύνταξη Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το χαρακτηρισμό περιοχής ως προστατευόμενου τοπίου ή προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού. (12). Σύνταξη Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έγκριση σχεδίων διαχείρισης των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενου τοπίου ή προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού (13). Έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΑΔ 9663/97430/2-9-2013 – ΑΔΑ ΒΛ94ΟΠ10-Τ3Ν) (14). Έγκριση κυκλοφοριακών μελετών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. βάσει του άρθρου 52 του ΚΟΚ (15). Προκήρυξης Πρόχειρου ή Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για εργασίες συλλογής και απομάκρυνσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων. (16). Κατακύρωση Πρόχειρου ή Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για εργασίες συλλογής και απομάκρυνσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας
Υπεύθυνος Συντήρησης Δροσίνη Αγλαΐα
Last Updated Μάιος 26, 2016, 09:03
Δημιουργήθηκε Μάιος 25, 2016, 05:42